วิสัยทัศน์ (vision)

เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่ได้มาตรฐาน  ชุมชนเชื่อมั่นและศรัทธา

   ประชาชนสุขภาพดี ภาคีมีส่วนร่วม

พันธกิจ(mision)

1.ให้บริการด้านสุขภาพด้วยมาตรฐานวิชาชีพ

2.ส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง

3.พัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายให้เกิดการสร้างสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

4.พัฒนาคุณภาพและพฤติกรรมบริการของบุคลากร

เป้าประสงค์(Goal)

1.โรงพยาบาลผ่านมาตรฐาน HA SCORING 4

2.ประชาชนมีความศรัทธาและให้ความไว้วางใจกับโรงพยาบาล

3.ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างยั่งยืน

 ค่านิยมร่วม   MOPH

M Mastery = ชนะใจตน  

O Originality = คิดค้นสร้างสรรค์

P People centered approach = ใส่ใจผู้รับบริการ

H Humility = สืบสานวิถีธรรมวิถีไทย

เข็มมุ่ง ปี 2561

1. ด้านผู้รับบริการ : เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, มะเร็ง ,stroke ,STEMI ,TB

2. ด้านองค์กร : ลดการเกิดซ้ำในอุบัติการณ์ระดับ G-I, รพ.มีคุณภาพผ่านการประเมินมาตรฐานต่างๆ        ไม่ติดวิกฤตทางการเงินระดับ 7 เพิ่มความศรัทธาจากชุมชน

3. ด้านบุคลากร : ลดข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องพฤติกรรมบริการ